TƯ VẤN THIẾT KẾ, DỰ ÁN

Một số Công trình điển hình trong công tác Tư vấn thiết kế mà Công ty đã thực hiện trong những năm gần đây, cụ thể theo từng hạng mục như sau: