CHI NHÁNH: XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ TƯ VẤN XÂY DỰNG

Xí nghiệp Dịch vụ Tư vấn Xây dựng được thành lập từ việc tách ra hoạt động độc lập của Xưởng Thiết kế Kiến trúc thuộc Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng theo quyết định số 73/2005/QĐ-HĐQT, ngày 27 tháng 06 năm 2005 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị. Và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Các mục khác:

>> Giới thiệu

>> Phạm vi hoạt động