Sơ đồ tổ chức

- Hội đồng quản trị

 

 

1. Hồ Xuân Phượng

: Chủ tịch HĐQT

 

2. Nguyễn Hoài Thu

: Thành viên HĐQT

 

3. Nguyễn Thanh Lộc

: Thành viên HĐQT

 

 

 

 

- Ban kiểm soát

 

 

1. Lê Văn Hào                      

: Trưởng ban kiểm soát

 

2. Lê Thị Kim Dung

: Ủy viên BKS

 

 

 

 

 

 

- Bộ máy tổ chức

 

 

Tổng giám đốc

Ông Hồ Xuân Phượng

Tel: 0511 3 820888

Phó giám đốc

Ông Nguyễn Thanh Lộc

Tel: 0511 3 889888

Phòng KHKD

 

Tel: 0511 3 893751

Phòng hành chính

 

Tel: 0511.3 886489

Phòng kế toán TKTC

 

Tel: 0511.3 820555

Xưởng Thiết kế 1

 

Tel: 0511 3 893213

Xưởng Thiết kế 2

 

Tel: 0511 3 892334

Xưởng Thiết kế 3

 

Tel: 0511 3 829759

Xưởng thiết kế Thông tin di động

 

Tel: 0511 3 500197

Ban nghiên cứu phát triển

 

Tel: 0511 3 525959

Ban quản lý Dự án CSHT

 

Tel: 0511.3 889010

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2004-2006 VÀ 2007-2009

 

Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2004-2006 tại Đại hội cổ đông thành lập năm 2004


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2010-2012 VÀ 2013-2015


Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2015 tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013