Tin Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

17/04/2012 4:32:37 CH

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị đã thống nhất Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thiết Kế Viễn thông - Tin học Đà Nẵng vào ngày 21 tháng 4 năm 2012. Hội đồng quản trị Công ty DNTD trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại Hội tại Hội trường Công ty DNTD.

 

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN:

 

            CÔNG TY CỔ PHẦN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

THIẾT KẾ VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐÀ NẴNG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                          (DNTD)                                                       ------------o0o------------

ĐC: 40 Lê Lợi - TP Đà Nẵng                                       Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2012

ĐT: 0511 3820888 – Fax: 0511 3820777

 

 GIẤY MỜI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

 

- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 14/01/2004.

- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị của công ty tại phiên họp ngày 04/04/2011 thống nhất đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của C.ty CP Thiết kế Viễn thông tin học Đà Nẵng vào ngày 21/04/2012

 Hội đồng quản trị Công ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng

Trân trọng kính mời

QUÝ CỔ ĐÔNG

Đến tham dự  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

 Thời gian :    7h30 ngày 21 tháng 04 năm 2012.

 Địa điểm  :   Tại Hội trường - C.ty CP Thiết kế Viễn thông Tin học Đà Nẵng

                       40 đường Lê Lợi - TP Đà Nẵng

 Nội dung đại hội:

            - Thông qua báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 và phương án hoạt động SXKD năm 2012.

            - Thông qua báo cáo kết quả thẩm tra công tác tài chính và các hoạt động khác trong   năm 2011 của Ban kiểm soát công ty.

            - Thông qua báo cáo của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011.

            - Thông qua một số vấn đề khác.

            Trường hợp Quý cổ đông vì lý do không đi dự đại hội được thì có thể uỷ quyền cho người mình tín nhiệm tham dự ( theo mẫu đính kèm).

            Giấy uỷ quyền người thay mặt tham dự đại hội  cổ đông thường niên xin gửi trước cho Ban tổ chức đại hội ít nhất 01 ngày trước khi đại hội khai mạc ( có thể gửi trực tiếp hoặc qua fax 05113820777). Các cổ đông ở xa công ty sẽ bố trí chổ ăn ở.

            Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức qua Ngân hàng. Kính đề nghị các quý cổ đông ghi đầy đủ thông tin tài khoản đăng ký chuyển trả cổ tức vào phiếu đăng ký tham dự Đại hội.

            Đ/chỉ liên hệ của ban tổ chức: 40 Lê Lợi - TP Đà Nẵng, gặp Anh Phục - Phòng KHKD

            Điện thoại: 0511 3893751, 0914081393 - 0511 3820888, 0913401077

 

                                     Trân trọng kính mời và hân hạnh được đón tiếp.

 

                                                                                    TM HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN

                                                                        THIẾT KẾ VIỄN THÔNG TIN HỌC ĐÀ NẴNG

                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                        HỒ XUÂN PHƯỢNG

Lưu ý: Quý cổ đông đến tham dự Đại hội

           cần mang theo Dự thảo văn kiện đại hội

CÁC BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM

>> Giấy mời tham dự Đại hội  >> Tải về

>> Mẫu phiếu đăng ký tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012  >> Tải về

>> Mẫu phiếu Ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2011  >> Tải về