Giới thiệu

    Tên đầy đủ

: Xí nghiệp Dịch vụ Tư vấn Xây dựng

    Tên giao dịch quốc tế

: Construction and Consulting services enterprise            

    Địa chỉ

: 59 Lê Văn Long, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng

    Tel

: 84. 511. 3 889888 - 3 893212

    Fax

: 84. 511. 3 889737

    Email

: xinghieptvxd@dntd.vn

 

    Bộ máy tổ chức 

 

    Giám đốc xí nghiệp  

Ông Nguyễn Thanh Lộc                                          Tel: 0511 3 889888

    Phó giám đốc xí nghiệp

Ông Ngô Văn Cư                                                      Tel: 0511 3 889582

    Phòng kế toán TKTC

                                                                 Tel: 0511.3 889555

    Phòng thiết kế viễn thông 1

                                                                 Tel: 0511 3 893212

    Phòng thiết kế viễn thông  2

                                                                 Tel: 0511 3 889980

    Phòng thiết kế kiến trúc xây dựng

                                                                 Tel: 0511 3 602346

      Thông tin chung:  

     Tên đầy đủ

: Xí nghiệp Dịch vụ Tư vấn Xây dựng

     Tên giao dịch quốc tế

: Construction and Consulting services enterprise            

     Địa chỉ

: Lô 32B1 Khung Hữu Nghị, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng

     Tel

: 84. 511. 3 889888 - 3 893212

     Fax

: 84. 511. 3 889737

     Mã số thuế

: 04 004 58958 001

     Email

: branch@dntd.com

 

     Bộ máy tổ chức:

 

     Giám đốc xí nghiệp  

Ông Nguyễn Thanh Lộc                                         Tel: 0511 3 889888

     Phó giám đốc xí nghiệp

Ông Ngô Văn Cư                                                     Tel: 0511 3 889582

     Phòng kế toán TKTC

                                                                 Tel: 0511.3 889555

     Phòng thiết kế viễn thông 1

                                                                 Tel: 0511 3 893212

     Phòng thiết kế viễn thông  2

                                                                 Tel: 0511 3 889980

     Phòng thiết kế kiến trúc xây dựng

                                                                 Tel: 0511 3 602346